โปรแกรมเงินเดือน ธุรกิจโรงแรม


BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

       ช่วยให้งานคำนวณค่าแรง ค่าจ้าง พร้อมเงินพิเศษต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เช่น Service Charge , ค่า Tip หรือค่าอาหาร เป็นต้น คำนวณยอดจ่ายได้แบบอัตโนมัติ
  • เฉลี่ยจ่ายให้พนักงานในส่วนงานบริการทุกคนเท่าๆ กัน
  • เฉลี่ยจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น พนักงานเริ่มงานหรือลาออกระหว่างงวดให้จ่าย ตามวันมาทำงานจริง เป็นต้น
  • Service Charge สามารถกำหนดสูตรตามระเบียบแต่ละโรงแรมได้ด้วยวิธีง่าย ๆ
  • ค่าอาหาร คำนวณยอดจ่าย ได้แบบอัตโนมัติ เช่น สามารถจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น พนักงานขาดงาน หรือลางาน โปรแกรมคำนวณวันทำงานจริงและจ่ายค่าตามวันมาทำงานจริง ให้โดยอัตโนมัติ

ทำด้วยวิธีการง่าย ๆ ตัดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มเวลาบริหารให้ HR

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น