การกำหนดตัวแปรและสูตร

การกำหนดตัวแปรและสูตร โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM
    ผู้ใช้งานสามารถสร้างเงื่อนไขและกำหนดตัวแปรหรือสูตรต่างได้เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับเงื่อนไขขององค์กร

คำนวณยอดเงินจาก
หมายถึง การกำหนดตัวแปรหรือสูตรต่าง ๆ ในการคิดคำนวณเพื่อหาค่าของเงินเพิ่มเงินหัก
          เนื่องจากประเภทเงินเพิ่มเงินหักแต่ละประเภทจะต้องทำการกำหนดว่าทำการคำนวณอย่างไรเพื่อให้ได้ยอดเงินนั้น เช่น
               
· ค่าล่วงเวลาทำการคำนวณจาจำนวนเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงคูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน
               
· หรือค่าจ้างรายชิ้นทำการคำนวณจากค่าชิ้นงานคูณด้วยจำนวนชิ้นที่ทำได้
          ดังนั้น จะเห็นได้ว่า จากวิธีการคำนวณข้างต้นสามารถสรุปได้ในรูป สูตรที่ใช้ในการคำนวณ คูณด้วย จำนวนที่ขึ้นกับการกระทำของพนักงาน ซึ่งจากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น สูตรที่ใช้ในการคำนวณ คือ จำนวนเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง และ ค่าจ้างรายชิ้น เป็นต้น
ในช่องคำนวณยอดเงินจากนี้ จะเป็นช่องที่ใช้บันทึก สูตรที่ใช้ในการคำนวณข้างต้น โดย ท่านสามารถใช้ตัวแปรเพื่อแทนค่า อีกทั้งยังสามารถใช้ เครื่องหมาย บวกลบคูณหาร วงเล็บเปิด วงเล็บปิด โดยตัวแปรที่โปรแกรมยอมรับจะมีทั้งหมด ตามรายละเอียดดังนี้

ตัวแปรเกี่ยวกับเงินเดือน


 • ADOM() (เอ-ดี-โอ-เอ็ม-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) จะแทนค่าจำนวนวันจริงของเดือนนั้น เช่น หากเดือนนี้เป็นเดือน มกราคม ADOM() ก็จะมีค่า 31 หาก เดือน เมษายน ก็มีค่า 30 เป็นต้น
 • SALARY() (เอส-เอ-แอล-เอ-อาร์-วาย-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) จะแทนค่าเงินเดือนตามที่ได้บันทึกในแฟ้มประวัติ โดยไม่สนใจว่าในแฟ้มแฟ้มประวัตินั้นเป็นเงินเดือนต่อสัปดาห์ หรือ ต่อเดือน หรือ ต่อวัน
 • MONTHRATE() (เอ็ม-โอ-เอ็น-ที-เฮข-อาร์-เอ-ที-อี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) จะแทนค่าเงินเดือนต่อเดือน โดยโปรแกรมจะไปหาค่าจากที่ได้บันทึกในแฟ้มประวัติมาคำนวณให้ เช่น
         
  · หากในแฟ้มประวัติบันทึกว่า 30,000 ต่อเดือน MONTHRATE() จะเท่ากับ 30,000
         
  · หาก ในแฟ้มประวัติบันทึกว่า 1,000 ต่อวัน MONTHRATE() จะมีค่า 1,000*30 หรือ 1,000*ADOM() ตามที่ได้กำหนดในตั้งค่าอื่นๆ
 • DAYRATE()(ดี-เอ-วาย-อาร์-เอ-ที-อี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) จะแทนค่าเงินเดือนต่อวัน โดยโปรแกรมจะไปหาค่าจากที่ได้บันทึกในแฟ้มประวัติมาคำนวณให้ เช่น
         
  · หากในแฟ้มประวัติบันทึกว่า 30,000 ต่อเดือน DAYRATE() จะเท่ากับ 30,000/30 หรือ 30,000/ADOM() ตามที่ได้กำหนดในตั้งค่าอื่นๆ ในแถบจำนวนวันต่าง ๆ ในส่วนของกรณีเงินเพิ่มเงินหักอื่น ๆ
         
  · หาก ในแฟ้มประวัติบันทึกว่า 1,000 ต่อวัน DAYRATE() จะมีค่าเท่ากับ 1,000
 • PERIODRATE()(พี-อี-อาร์-ไอ-โอ-ดี-อาร์-เอ-ที-อี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) จะแทนค่าเงินเดือนต่องวด โดยโปรแกรมจะไปหาค่าจากที่ได้บันทึกในแฟ้มประวัติมาคำนวณเป็นเงินเดือนต่องวดให้ เช่น
        
   · หากในแฟ้มประวัติบันทึกว่า 30,000 ต่อเดือนและจ่ายเดือนละครั้ง PERIODRATE() จะมีค่าเท่ากับ 30,000 แต่หากจ่ายเดือนละ สอง ครั้ง PERIODRATE จะมีค่าเท่ากับ 15,000 เป็นต้น
 • ISPERIOD(งวดที่ต้องการ)*(สูตรที่ต้องการให้โปรแกรมคำนวณ) (ไอ-เอส-พี-อี-อาร์-ไอ-โอ-ดีวงเล็บเปิด-งวดเงินเดือนที่ต้องการกรณีจ่ายเงินเดือนๆละ 2 ครั้งขึ้นไป เช่นถ้าต้องการให้โปรแกรมคำนวณค่าในงวดแรกของเดือนใส่1-วงเล็บปิด-เครื่องหมายดอกจัน-วงเล็บเปิด-สูตรที่ต้องการให้โปรกรมคำนวณ-วงเล็บปิด)  เป็นสูตรที่ต้องการให้โปรแกรมคำนวณค่าที่ต้องการเฉพาะในงวดการจ่ายเงินเดอนที่ต้องการในเดือนนั้น ซึ่งสตรนี้จะใช้กับการตั้งงวดเงินเดือนที่มีการจ่ายเงินเดือน ๆ ละสองครั้ง, สามครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง
 • INT(ผลลัพธ์จากการคำนวณ)(ไอ-เอ็น-ที-วงเล็บเปิด-ผลลัพธ์จากการคำนวณ-วงเล็บปิด) จะหมายถึง โปรแกรมจะให้ค่าเป็นจำนวนเต็มของผลการคำนวณนั้น เช่น 123.45 จะให้ค่า 123.00
 • FRAC(ผลลัพธ์จากการคำนวณ)(เอฟ-อาร์-เอ-ซี-วงเล็บเปิด-จำนวนใด ๆ -วงเล็บปิด) หมายถึง โปรแกรมจะให้ค่าเป็นเศษของผลการคำนวณนั้น เช่น 123.45 จะให้ค่า 0.45
 • ROUND(ผลลัพธ์จากการคำนวณ,วิธีปัดเศษ)(อาร์-โอ-ยู-เอ็น-ดี-วงเล็บเปิด-ผลลัพธ์จากการคำนวณ,วิธีปัดเศษ-วงเล็บปิด) หมายถึง โปรแกรมจะให้ค่าของผลลัพธ์หลังจากปัดเศษตามวิธีปัดเศษสตางค์( 1 หมายถึงปัดเศษทิ้ง ,2 หมายถึงปัดขึ้นลงให้เป็นบาทถ้วน ...) ที่ได้กำหนดไว้

ตัวแปรใช้ทดสอบเงื่อนไข


 • IF(ตัวทดสอบ-ตัวเปรียบเทียบ, ผลลัพธ์กรณีเป็นลบ, ผลลัพธ์กรณีเป็นศูนย์, ผลลัพธ์กรณีเป็นบวก) (ไอ-เอฟ-(ตัวทดสอบลบตัวเปรียบเทียบ, ผลลัพธ์กรณีเป็นลบ, ผลลัพธ์กรณีเป็นศูนย์, ผลลัพธ์กรณีเป็นบวก)) หมายถึง ทำการทดสอบตัวทดสอบ หากผลการทดสอบเป็นลบจะให้ผลลัพธ์กรณีเป็นลบ หากผลการทดสอบเป็นศูนย์จะให้ผลลัพธ์กรณีเป็นศูนย์ และ หากผลการทดสอบเป็นบวกจะให้ผลลัพธ์กรณีเป็นบวก
  ตัวอย่างคำนวณจากที่น่าสนใจเช่น
         
  · ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง โดยหนึ่งวันมี 8.5 ชั่วโมง ดังนั้นในประเภทเงินเพิ่มเงินหักรหัสดังกล่าวจะต้องใส่สูตรคำนวณยอดเงินจากเป็น DAYRATE()/8.5*1.5
         
  · ลาพักร้อนไม่หักเงินแต่ต้องการเก็บจำนวนวันลา ดังนั้นในประเภทเงินเพิ่มเงินหักรหัสดังกล่าวจะต้องใส่สูตรคำนวณยอดเงินจากเป็น ศูนย์

ตัวแปรใช้อ้างอิงจำนวนที่บันทึก


 • QTY()(คิว-ที-วาย-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนที่บันทึก เช่นจำนวนค่าล่วงเวลา หรือ จำนวนวันทำงาน
 • QTY60()(คิว-ที-วาย-หก-ศูนย์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) จะหมายถึง จำนวนที่บันทึกในรูปแบบ นาที เช่น บันทึก 1.30 QTY() จะให้ค่า 1ชั่วโมง และ เศษ 18 นาที แต่ QTY60() จะให้ค่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

ตัวแปรที่ใช้อ้างอิงผลการคำนวณในงวด


 • RQTY( รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก) (อาร์-คิว-ที-วาย-วงเล็บเปิด-รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก-วงเล็บปิด) หมายถึง ผลของจำนวนของประเภทเงินเพิ่มเงินหักที่คำนวณได้ในงวดนั้น เช่น ในงวดนั้นมีการบันทึกค่าล่วงเวลาแบบ สาม เท่า สอง ครั้ง ครั้งแรก สอง ชั่วโมง ครั้งที่สอง หนึ่ง ชั่วโมง เมื่อทำการคำนวณแล้ว จำนวนที่คำนวณได้คือ สาม เป็นต้น
 • RAMT(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก)(อาร์-เอ-เอ็ม-ที-วงเล็บเปิด-รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนเงินของประเภทเงินเพิ่มเงินหักที่คำนวณได้ในงวดนั้น เช่น ในงวดนั้นมีการบันทึกค่าล่วงเวลาแบบ สาม เท่า สอง ครั้ง ครั้งแรก เป็นเงิน ห้าสิบบาท ครั้งที่สอง สามสิบบาท เมื่อทำการคำนวณแล้ว ยอดเงินรวมทั้งหมด คือ แปดสิบบาทเป็นต้น
 • RTIME(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก)(อาร์-ที-ไอ-เอ็ม-อี-วงเล็บเปิด-รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้บันทึกประเภทเงินเพิ่มเงินหักในงวดนั้น
 • RMNTHQTY(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก,เดือน)(อาร์-เอ็ม-เอ็น-ที-เอช-คิว-ที-วาย-วงเล็บเปิด-รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก-เครื่องหมายจุลภาค-เดือน-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนของประเภทเงินเพิ่มเงินหักในเดือนที่ต้องการ โดยเดือนสามารถบันทึกได้ดังนี้
  ตัวเลขหนึ่งถึงสิบสอง หมายถึง ต้องการหาจำนวนของประเภทเงินเพิ่มเงินหักทั้งเดือน โดยหนึ่งคือมกราคม สองหมายถึงกุมภาพันธ์ เรื่อยไปของปีนั้น
         
  · ศูนย์ หมายถึง ต้องการหาจำนวนของประเภทเงินเพิ่มเงินหักทั้งเดือนของเดือนปัจจุบัน
         
  · ตัวเลขลบ หมายถึง ต้องการหาจำนวนของประเภทเงินเพิ่มเงินหักทั้งเดือนของเดือนก่อนปัจจุบัน โดย ลบหนึ่ง หมายถึงเดือนก่อน ลบสองหมายถึงเดือนก่อน ๆ เรื่อยไป
 • RMNTHAMT(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก,เดือน)(อาร์-เอ็ม-เอ็น-ที-เอช-เอ-เอ็ม-ที-วงเล็บเปิด-รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก-เครื่องหมายจุลภาค-วงเล็บปิด) หมายถึง จะทำนองเดียวกับข้างต้น แต่เป็นการหาจำนวนเงินแทนจำนวน
 • RMNTHTIME(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก,เดือน)(อาร์-เอ็ม-เอ็น-ที-เอช-ที-ไอ-เอ็ม-อี-วงเล็บเปิด-รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก-เครื่องหมายจุลภาค-วงเล็บปิด) หมายถึง จะทำนองเดียวกับข้างต้น แต่เป็นการหาจำนวนครั้งแทนจำนวน
 • RYEARQTY(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก)(อาร์-วาย-อี-เอ-อาร์-คิว-ที-วาย-วงเล็บเปิด-รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนของประเภทเงินเพิ่มเงินหักที่ต้องการทั้งปี
 • RYEARAMT(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก)(อาร์-วาย-อี-เอ-อาร์-เอ-เอ็ม-ที-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนเงินของประเภทเงินเพิ่มเงินหักที่ต้องการทั้งปี
 • RYEARTIME(รหัสประเภทเงินเพิ่มเงินหัก)(อาร์-วาย-อี-เอ-อาร์-ที-ไอ-เอ็ม-อี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งของประเภทเงินเพิ่มเงินหักที่ต้องการทั้งปี

ตัวแปรเกี่ยวกับอายุงาน


 • MNTHSTAT()(เอ็ม-เอ็น-ที-เอช-เอส-ที-เอ-ที-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง อายุงานจำนวนเต็มเดือนนับจากวันที่เริ่มงาน คำนวณโดยนำวันที่สิ้นงวดเงินเดือนนี้ ลบ ด้วยวันที่เริ่มงาน จากนั้นนำ สามสิบ ไปหารผลต่างนั้น และปัดเศษทิ้ง
 • MNTHPROB()(เอ็ม-เอ็น-ที-เอช-พี-อาร์-โอ-บี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง อายุงานจำนวนเต็มเดือนนับจากวันที่พ้นทดลองงาน คำนวณโดยนำวันที่สิ้นงวดเงินเดือนนี้ ลบ ด้วยวันที่พ้นทดลองงาน จากนั้นนำ สามสิบ ไปหารผลต่างนั้น และปัดเศษทิ้ง ในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นลบ จะให้ผลเป็น ศูนย์
 • MIN(ผลลัพธ์จากการคำนวณแรก, ผลลัพธ์จากการคำนวณสอง)(เอ็ม-ไอ-เอ็น-วงเล็บเปิด-ผลลัพธ์จากการคำนวณแรก-จุลภาค-ผลลัพธ์จากการคำนวณสอง-วงเล็บปิด) จะหมายถึง โปรแกรมจะเปรียบเทียบผลจากการคำนวณแรก และ ผลจากการคำนวณสอง และให้ค่าเป็นผลการคำนวณที่น้อยกว่า   
 • MAX(ผลลัพธ์จากการคำนวณแรก, ผลลัพธ์จากการคำนวณสอง)(เอ็ม-เอ-เอ็กซ์-วงเล็บเปิด-ผลลัพธ์จากการคำนวณแรก-จุลภาค-ผลลัพธ์จากการคำนวณสอง-วงเล็บปิด) จะหมายถึง โปรแกรมจะเปรียบเทียบผลจากการคำนวณแรก และ ผลจากการคำนวณสอง และให้ค่าเป็นผลการคำนวณที่มากกว่า

ตัวแปรเกี่ยวกับเบี้ยขยัน


 • DLGTHISA(เดือน)(ดี-แอล-จี-ที-เอช-ไอ-เอส-เอ-วงเล็บเปิด-เดือน-วงเล็บปิด) หมายถึง จะเป็นการตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนที่ต้องการมาจนถึงเดือนก่อนปัจจุบันได้รับเบี้ยขยันครบทุกเดือนหรือไม่ เช่นเดือนนี้คือเดือนเมษายน และช่องเดือนใส่ ห้า หมายถึง ห้าเดือนย้อนหลังก่อนเดือนปัจจุบันคือเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว จนถึงเดือนมีนาคมปีนี้ได้รับเบี้ยขยันครบทุกเดือนหรือไม่ หากได้ครบทุกเดือนจะให้ผลลัพธ์ หนึ่ง หากได้ไม่ครบจะได้ผลลัพธ์ ศูนย์

ตัวแปรเกี่ยวกับเงินกู้


 • LOAN()(แอล-โอ-เอ-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินกู้ทั้งหมด
 • NETLOAN()(เอ็น-อี-ที-แอล-โอ-เอ-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินกู้คงเหลือ ซึ่งยอดเงินนี้จะมีค่าเท่ากับยอดเงินกู้ทั้งหมด ลบ ด้วยยอดเงินกู้ชำระแล้ว โดยยอดเงินกู้ชำระแล้วจะเป็นยอดเงินหลังปิดงวดเงินเดือนแล้วเท่านั้น
 • LOANPMT()(แอล-โอ-เอ-เอ็น-พี-เอ็ม-ที-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินกู้ที่ชำระงวดนั้น

ตัวแปรเกี่ยวกับเงินผ่อน


 • INST()(ไอ-เอ็น-เอส-ที-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินผ่อนทั้งหมด
 • NETINST()(เอ็น-อี-ที-ไอ-เอ็น-เอส-ที-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินผ่อนคงเหลือ ซึ่งยอดเงินนี้จะมีค่าเท่ากับ ยอดเงินผ่อนทั้งหมด ลบด้วย ยอดเงินผ่อนชำระแล้ว โดยยอดเงินผ่อนชำระแล้วจะเป็นยอดเงินหลังปิดงวดเงินเดือนแล้วเท่านั้น
 • INSTPMT()(ไอ-เอ็น-เอส-ที-พี-เอ็ม-ที-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินผ่อนที่ชำระงวดนั้น

ตัวแปรเกี่ยวกับระดับพนักงาน


 • EMPACCES()(อี-เอ็ม-พี-เอ-ซี-ซี-อี-เอส-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ความสำคัญของข้อมูลพนักงาน
 • EMPGRADE()(อี-เอ็ม-พี-จี-อาร์-เอ-ดี-อี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ระดับพนักงาน

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอด


 • DLVRCUMR()(ดี-แอล-วี-อาร์-ซี-ยู-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาคลอด
 • DLVRCUMA()(ดี-แอล-วี-อาร์-ซี-ยู-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาคลอดจริง
 • DLVRCUMN()(ดี-แอล-วี-อาร์-ซี-ยู-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาคลอดที่เกินสิทธิ
 • DLVRDPTR()(ดี-แอล-วี-อาร์-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง สิทธิจำนวนวันลาคลอดต่อครั้ง
 • DLVRDPTA()(ดี-แอล-วี-อาร์-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาคลอดครั้งสุดท้าย
 • DLVRDPTN()(ดี-แอล-วี-อาร์-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาคลอดครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • DLVRDPYA()(ดี-แอล-วี-อาร์-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาคลอดรวมในปีนั้น
 • DLVRDPYN()(ดี-แอล-วี-อาร์-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาคลอดเกินสิทธิต่อปี

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาทหาร


 • MLTRCUMR()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ซี-ยู-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาทหาร
 • MLTRCUMA()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ซี-ยู-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาทหารจริง
 • MLTRCUMN()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ซี-ยู-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาทหารที่เกินสิทธิ
 • MLTRDPTR()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง สิทธิจำนวนวันลาทหารต่อครั้ง
 • MLTRDPTA()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทหารครั้งสุดท้าย
 • MLTRDPTN()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทหารครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • MLTRDPYA()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทหารรวมในปีนั้น
 • MLTRDPYN()(เอ็ม-แอล-ที-อาร์-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทหารเกินสิทธิต่อปี

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาบวช


 • ORDNCUMR()(โอ-อาร์-ดี-เอ็น-ซี-ยู-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาบวช
 • ORDNCUMA()(โอ-อาร์-ดี-เอ็น-ซี-ยู-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาบวชจริง
 • ORDNCUMN()(โอ-อาร์-ดี-เอ็น-ซี-ยู-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาบวชที่เกินสิทธิ
 • ORDNDPTR()(โอ-อาร์-ดี-เอ็น-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง สิทธิจำนวนวันลาบวชต่อครั้ง
 • ORDNDPTA()(โอ-อาร์-ดี-เอ็น-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาบวชครั้งสุดท้าย
 • ORDNDPTN()(โอ-อาร์-ดี-เอ็น-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาบวชครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • ORDNDPYA()(โอ-อาร์-ดี-เอ็น-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาบวชรวมในปีนั้น

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาอบรมพิเศษ


 • TRANCUMR()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ซี-ยู-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาอบรม
 • TRANCUMA()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ซี-ยู-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาอบรมจริง
 • TRANCUMN()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ซี-ยู-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาอบรมที่เกินสิทธิ
 • TRANDPTR()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอบรมต่อครั้ง
 • TRANDPTA()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอบรมครั้งสุดท้าย
 • TRANDPTN()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอบรมครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • TRANDPYA()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอบรมรวมในปีนั้น
 • TRANDPYN()(ที-อาร์-เอ-เอ็น-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาศึกษาต่อเกินสิทธิต่อปี

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาทำหมัน


 • STLZCUMR()(เอส-ที-แอล-แซด-ซี-ยู-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาทำหมัน
 • STLZCUMA()(เอส-ที-แอล-แซด-ซี-ยู-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาทำหมันจริง
 • STLZCUMN()(เอส-ที-แอล-แซด-ซี-ยู-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาทำหมันที่เกินสิทธิ
 • STLZDPTR()(เอส-ที-แอล-แซด-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทำหมันต่อครั้ง
 • STLZDPTA()(เอส-ที-แอล-แซด-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทำหมันครั้งสุดท้าย
 • STLZDPTN()(เอส-ที-แอล-แซด-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทำหมันครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • STLZDPYA()(เอส-ที-แอล-แซด-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทำหมันรวมในปีนั้น
 • STLZDPYN()(เอส-ที-แอล-แซด-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาทำหมันเกินสิทธิต่อปี

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาสมรส


 • MARYCUMR()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ซี-ยู-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาสมรส
 • MARYCUMA()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ซี-ยู-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาสมรสจริง
 • MARYCUMN()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ซี-ยู-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาสมรสที่เกินสิทธิ
 • MARYDPTR()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาสมรสต่อครั้ง
 • MARYDPTA()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาสมรสครั้งสุดท้าย
 • MARYDPTN()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาสมรสครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • MARYDPYA()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาสมรสรวมในปีนั้น
 • MARYDPYN()(เอ็ม-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาสมรสเกินสิทธิต่อปี

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาพักผ่อนประจำปี


 • VCTNDPYR()(วี-ซี-ที-เอ็น-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีต่อปี
 • VCTNDPYA()(วี-ซี-ที-เอ็น-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ลาพักผ่อนประจำปีต่อปีจริง
 • VCTNDPYN()(วี-ซี-ที-เอ็น-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีต่อปีที่เกินสิทธิ
 • VCTNHISA(Year)(วี-ซี-ที-เอ็น-เอช-ไอ-เอส-เอ-วงเล็บเปิด-ตัวเลขปีก่อนปัจจุบัน-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีก่อนปีปัจจุบัน ตัวเลขหากบันทึก หนึ่ง หมายถึงปีก่อน สองหมายถึงปีก่อนๆ และเรื่อยไป
 • VCTN2YRN()(วี-ซี-ที-เอ็น-สอง-วาย-อาร์-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีเกินสิทธิทบสองป

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาอันเนื่องจากอุบัติเหตุในงาน


 • ACDTDPYR()(เอ-ซี-ดี-ที-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาอุบัติเหตุในงานต่อปี
 • ACDTDPYA()(เอ-ซี-ดี-ที-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ลาอุบัติเหตุในงานต่อปีจริง
 • ACDTDPYN()(เอ-ซี-ดี-ที-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอุบัติเหตุในงานต่อปีที่เกินสิทธิ

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาป่วย


 • SICKTIMR()(เอส-ไอ-ซี-เค-ที-ไอ-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาป่วยต่อปี
 • SICKTIMA()(เอส-ไอ-ซี-เค-ที-ไอ-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาป่วยต่อปีจริง
 • SICKTIMN()(เอส-ไอ-ซี-เค-ที-ไอ-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาป่วยต่อปีที่เกินสิทธิ
 • SICKDPTR()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาป่วยต่อครั้ง
 • SICKDPTA()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาป่วยครั้งสุดท้าย
 • SICKDPTN()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาป่วยครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • SICKDPYR()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาป่วยต่อปี
 • SICKDPYA()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาป่วยรวมในปีนั้น
 • SICKDPYN()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาป่วยต่อปีที่เกินสิทธิ
 • SICKDPMR()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาป่วยต่อเดือน
 • SICKDPMA()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาป่วยรวมในเดือนนั้น
 • SICKDPMN()(เอส-ไอ-ซี-เค-ดี-พี-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาป่วยต่อเดือนที่เกินสิทธิ

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาเพื่องานศพ


 • CRMTTIMR()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ที-ไอ-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาเพื่องานศพต่อปี
 • CRMTTIMA()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ที-ไอ-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาเพื่องานศพต่อปีจริง
 • CRMTTIMN()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ที-ไอ-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาเพื่องานศพต่อปีที่เกินสิทธิ
 • CRMTDPTR()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาเพื่องานศพต่อครั้ง
 • CRMTDPTA()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาเพื่องานศพครั้งสุดท้าย
 • CRMTDPTN()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาเพื่องานศพครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • CRMTDPYR()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาเพื่องานศพต่อปี
 • CRMTDPYA()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาเพื่องานศพรวมในปีนั้น
 • CRMTDPYN()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาเพื่องานศพต่อปีที่เกินสิทธิ
 • CRMTDPMR()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาเพื่องานศพต่อเดือน
 • CRMTDPMA()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาเพื่องานศพรวมในเดือนนั้น
 • CRMTDPMN()(ซี-อาร์-เอ็ม-ที-ดี-พี-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาเพื่องานศพต่อเดือนที่เกินสิทธิ

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลาอื่น ๆ


 • OTHRTIMR()(โอ-ที-เอช-อาร์-ที-ไอ-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลาอื่น ๆ ต่อปี
 • OTHRTIMA()(โอ-ที-เอช-อาร์-ที-ไอ-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลาอื่น ๆ ต่อปีจริง
 • OTHRTIMN()(โอ-ที-เอช-อาร์-ที-ไอ-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลาอื่น ๆ ต่อปีที่เกินสิทธิ
 • OTHRDPTR()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอื่น ๆ ต่อครั้ง
 • OTHRDPTA()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอื่น ๆ ครั้งสุดท้าย
 • OTHRDPTN()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอื่น ๆ ครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • OTHRDPYR()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาอื่น ๆ ต่อปี
 • OTHRDPYA()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอื่น ๆ รวมในปีนั้น
 • OTHRDPYN()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอื่น ๆ ต่อปีที่เกินสิทธิ
 • OTHRDPMR()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลาอื่น ๆ ต่อเดือน
 • OTHRDPMA()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอื่น ๆ รวมในเดือนนั้น
 • OTHRDPMN()(โอ-ที-เอช-อาร์-ดี-พี-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลาอื่น ๆ ต่อเดือนที่เกินสิทธิ

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการมาสาย


 • LATEDPMR()(แอล-เอ-ที-อี-ดี-พี-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง สิทธิการมาสายครั้งต่อเดือน
 • LATEDPMA()(แอล-เอ-ที-อี-ดี-พี-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนมาสายในเดือน
 • LATEDPMN()(แอล-เอ-ที-อี-ดี-พี-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนมาสายเกินสิทธิต่อเดือน
 • LATEDPYR()(แอล-เอ-ที-อี-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง สิทธิการมาสายครั้งต่อปี
 • LATEDPYA()(แอล-เอ-ที-อี-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนมาสายในปี
 • LATEDPYN()(แอล-เอ-ที-อี-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนมาสายเกินสิทธิต่อปี

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการกลับก่อน


 • EARYDPMR()(อี-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง สิทธิการกลับก่อนต่อเดือน
 • EARYDPMA()(อี-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนที่กลับก่อนในเดือน
 • EARYDPMN()(อี-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนที่กลับก่อนเกินสิทธิต่อเดือน
 • EARYDPYR()(อี-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง สิทธิการกลับก่อนต่อปี
 • EARYDPYA()(อี-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนที่กลับก่อนในปี
 • EARYDPYN()(อี-เอ-อาร์-วาย-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนที่กลับก่อนเกินสิทธิในปี

ตัวแปรเกี่ยวกับสิทธิการลากิจ


 • BUSYTIMR()(บี-ยู-เอช-วาย-ที-ไอ-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ได้สิทธิลากิจต่อปี
 • BUSYTIMA()(บี-ยู-เอช-วาย-ที-ไอ-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งที่ลากิจต่อปีจริง
 • BUSYTIMN()(บี-ยู-เอช-วาย-ที-ไอ-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนครั้งลากิจต่อปีที่เกินสิทธิ
 • BUSYDPTR()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-ที-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลากิจต่อครั้ง
 • BUSYDPTA()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-ที-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลากิจครั้งสุดท้าย
 • BUSYDPTN()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-ที-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลากิจครั้งสุดท้ายที่เกินสิทธิ
 • BUSYDPYR()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-วาย-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลากิจต่อปี
 • BUSYDPYA()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-วาย-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลากิจรวมในปีนั้น
 • BUSYDPYN()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-วาย-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลากิจต่อปีที่เกินสิทธิ
 • BUSYDPMR()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-เอ็ม-อาร์-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันที่ได้สิทธิลากิจต่อเดือน
 • BUSYDPMA()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-เอ็ม-เอ-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลากิจรวมในเดือนนั้น
 • BUSYDPMN()(บี-ยู-เอช-วาย-ดี-พี-เอ็ม-เอ็น-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง จำนวนวันลากิจต่องวดที่เกินสิทธิ

ตัวแปรเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • BFCMFUND()(บี-เอฟ-ซี-เอ็ม-เอฟ-ยู-เอ็น-ดี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีก่อนๆ   
 • BFPVFUND()(บี-เอฟ-พี-วี-เอฟ-ยู-เอ็น-ดี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ยอดเงินสะสมเข้ากองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีก่อนๆ   
 • YEARFUND()(วาย-อี-เอ-อาร์-เอฟ-ยู-เอ็น-ดี-วงเล็บเปิด-วงเล็บปิด) หมายถึง ระยะเวลาสมัครเข้กองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น