การเปลี่ยนเงินสมทบประกันสังคม


 คู่มือการติดตั้ง    :   https://spaces.hightail.com/space/2Kc3ILPKII
 โปรแกรมติดตั้ง  :   https://spaces.hightail.com/space/QIp5wd7X8g
 อบรมการติดตั้ง  :  VDO อบรมติดตั้งโปรแกรมโดย HRM

ผลกระทบการเปลี่ยนเงินสมทบประกันสังคมจาก มาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จาก COVID-19 กับโปรแกรม Business Plus HRM

การปรับข้อมูลก่อนยื่นนำส่งเงินสมทบ
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น